Thursday, 23 November 2017

WELCOME TO THE LIFE MEMBERS - NEWLY ENROLLED.


WELCOME TO THE NEW LIFE MEMBERS. THANKS FOR THE PATRONAGE.
FOLLOWING IS THE LIST OF LIFE MEMBERS NEWLY ENROLLED
1.     K.Kadhar Beebi     
2.     S.Joseph   
3.     P.Sundararajan                   
4.     K.Sankaranarayanan           
5.     S.Jeyalakshmi                     
6.     M.Narasugandhi   
7.     M.Jeyaraman                       
8.     S.Amutha                             
9.     M.Chandra                           
10.  N.Natchathirameena
11.  R.Subramanian   
12.  E.Chandra Bose                 
13.  R.Selvaraj 
14.  S.Jaffar Ali                           
15.  K.Muneeswari                     
16.  S.Solaisamy                       
17.  P.R.Yamuna                       
18.  V.Rajalakshmi                     
19.  A.Fareetha Banu   
20.  S.K.Syed Kadar Basha
21.  D.Balasubramanian 
22.  S.Jeyalakshmi  
23.  S.Suguna 
24.  M.Sankaiah   
25.  I.Habib Naina 
26.  M.V.Rajasekaran 
27.  R.Jeyachandran
28.  P.Ilangovan 
29.  P.Subbiah
30.  D.Nesam   
31.  M.Balakrishnan   
32.  I.Umarikhan     
33.  R.Sankariah                         
34.  M.Subramanian                   
35.  T.Hemambujam                   
36.  A.G.Sankaralingam             
37.  P.Piruthiviraj     
38.  P.Pitchaimani   
39.  V.Brinda
40.  K.Thangavelu                       
41.  P.Kamaraj     
42.  M.Imthiyas Begam               
43.  A.Musthiri Begum
44.  G.Radha                               
45.  A.Mohamed Ali
46.  V.Ragupathy   
47.  P.Bhuvaneswari
48.  R.Muthusamy
49.  M.Meenakshi
50.  P.Sundari 
51.  P.Subburaj
52.  T.Helan Barry  
                                     
  
No comments:

Post a Comment